Tondi 5, Tallinn 11313

info@inventariseerimine.ee

+372 51 59 286

Teede inventariseerimine

Mida kujutab endast teede inventariseerimine?

Teede inventariseerimisel kogutakse ja antakse info olemasolevate teede seisundi ja sellel asuvate objektide kohta. Tulemused vormistatakse andmebaasis. Kui omavalitsusel on juba andmebaas olemas siis sinna lisatakse varem mitte arvestatud teed ja uued teed. Uued teed nummerdatakse ja nimetatakse.

Inventariseerimistööde teostamisel lähtume Teeseadusest, Riikliku teeregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärusest ja tööde käigus Tellija poolt esitatud põhjendatud nõudmistest.

Üldjuhul kuulub inventariseerimisele järgnevad objektid ja nendega seotud atribuudid:

 • • Teekate (katte liik, katte laius, tugipeenarde laiused)
 • • Jalgrattateed/kõnniteed(paiknemine, katte liik, katte laius)
 • • Teevalgustusrajatised
 • • Sillad
 • • Truubid
 • • Bussipeatused
 • • Raudteeülesõidukohad
 • • Parklad
 • • Ristmikud
 • • Liiklusmärgid

Milleks on teede inventariseerimine vajalik?

Teede ja tänavate inventariseerimisel mõõdistatakse kõik omavalitsuse territooriumil asuvad kohalikud teed. Inventariseerimise tulemusena valmib kohalik teeregister ja kohalike teede kaart nii paberkujul kui digitaalselt.

Teeseadus sätestab kohalike teede (munitsipaal-, era-, metskonnateed) registreerimise nõude kohalikus teeregistris, mis asutatakse vastavalt andmekogude seaduses toodud tingimustele. Teeregistri täitmiseks kaasaegsete ning täpsete andmetega on vajalik teede inventariseerimine - teede ning neil asuvate objektide mõõdistamine ning nende olukorrale hinnangu andmine.

Korralik teeregister annab omavalitsusele ülevaate oma teedest ning neil asuvatest objektidest. Informatiivne ja pidevalt uuendatav teeregistrist on kasu teeparandusele-ja hooldele kuluvate vahendite planeerimisel.

Mõõdistamine ja töö tulemus

Teede inventariseerimise toimub paralleelselt välitööl andmete kogumisel ja sisetööl nende töötlemisel.

Töö tulemusena antakse materjalid kliendile üle järgneval või mõnel muul kliendi poolt soovitud kujul:

 • • Inventariseerimisandmed digitaalse andmebaasina
 • • Inventariseerimisandmed digitaalse andmebaasina Maanteeametile, mis on vastavusse viidud Riikliku Teeregistri rakendusega „Impordi tabelile“
 • • Inventariseeritud joon ja punkt andmed Mapinfo tab, ESRI shp, MicroStation dgn, Autocad dwg või mõnes muus soovitud formaadis.
 • • Teede kaart digitaalkujul
 • • Teede kaart väljatrükina